Konstnärsjobbet . . .

...omfattar mycket mer än tavelmålning eller utformning av tredimensionella alster. Den som skapar verk som kan kallas för konst måste bestämma sig om han/hon ska arbeta enbart för egen glädje eller om det ska visas och även säljas - ska det staplas i garderoben eller bidrar till skaparens uppehälle.

På denna sida utgår vi ifrån att du vill visa, och om möjligt även sälja din konst.

Informationen som kommer att läggas upp här blir troligen en ganska ostrukturerad samling kring konstnärsjobbet, en del Länkar och artiklar om vad man behöver behärska utöver skapande av konstverk. Hänsyn tas alltid till hur man finner hjälp på internet.

Yrkesverksamhet enligt KRO

För den som är nyfiken på hur man meriterar sig för att bli medlem i KRO - Konstnärernas Riksorganisation - är nyckelordet Yrkesverksam. Följande är texten från KRO matrikel (1997) angående bedömning av dina konstnärliga meriter. Understrykningarna är mina. Lägg märke till att du måste i ansökningen kunna bevisa/beskriva varje punkt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Invalskriterier KRO

För medlemskap i KRO krävs att den sökande är yrkesverksam konstnär. Bedömningen av yrkesverksamheten sker utifrån nedanstående uppfyllda meriter och sammanvägs med distriktets bedömning av den sökande.

A: Konstnärlig högskoleutbildning. (5 år) Konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå, Konstfackskolan HKS, linjerna Bild och miljö och Skulptur samt Textil konst, Högskolan för design och Konsthantverk linje Textil konst samt jämförbar utländsk utbildning. Dessutom linjerna Metall, Keramik och Glas vid klar inriktning mot bild och form. Om mer än fem år förflutit sedan högskoleutbildningen avslutades krävs att denna kombineras med någon av nedanstående punkter (1-5) för inval.

Till studerandemedlem kan antagas person som är studerande elev vid någon av ovan nämnda konsthögskolor.

B: Finns ej högskoleutbildning måste yrkesverksamheten beskrivas utifrån en kombination av nedanstående punkter (1-5) och omfatta de senaste fem åren. Minst 3 punkter av 5 måste uppfyllas.

1. Separat utställning i seriös utställningslokal, galleri, kommunalsalong, annan lokal. Tid och plats anges.

2. Jurybedömd utställning. I jury skall ha medverkat yrkesverksam konstnär. Tid och plats anges.

3. Inköpt av statlig, landstings, kommunal eller museums inköpskommitté. I inköpskommitté skall yrkesverksam konstnär ha medverkat. Ange inköpare.

4. Tilldelad offentliga kvalificerade utsmyckningsuppdrag, eller pris i tävlingssammanhang, (tävlingsregler enligt KRO:s rekommendationer). Verifera uppgiften.

5. Annan dokumenterad yrkesverksamhet sökande vill åberopa och som inte faller inom ramen för punkterna kan meritera till inträde. (Ex. annan kvalificerad utbildning, antagen av Sveriges Biildkonstnärsfond, konsultuppdrag, projektmedverkan, samlingsutställningar, pedagogiska uppdrag, lärling. m.m). Verifera uppgifterna.

Råder tveksamheter vid bedömningen av de inlämnade uppgifterna kan invalsnämnden erfordra arbetsprover. Invalsnämndens beslut att begära arbetsprover kan överklgas hos riksstyrelsen vid dess närmast kommande möte.

KRO:s Riksmöte 970513-14.
 

 

Ann Thulin
Helsingborgsvägen 237, 262 96 Ängelholm
epost: ann@konstinorden.se